X
Menu

Cmentarz

Regulamin cmentarza

1. Cmentarz jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowicach Krakowskich. Osobami upoważnionymi do zarządu cmentarza są wyłącznie: Proboszcz parafii oraz Kierownik cmentarza.

2. Cmentarz, które jest miejscem poświęconym i o charakterze sakralnym, służy do grzebania zmarłych, modlitwy, wyrażania pamięci i czci dla tych, którzy odeszli do wieczności.

3. Zachowania oraz działania, które nie są zwyczajowo przyjęte na cmentarzach i naruszają świętość miejsca są zabronione: hałaśliwe zachowania, karmienie zwierząt, ustawianie budek dla zwierząt, uprawianie joggingu czy innego rodzaju sportu, jazda rowerem, spacerowanie z psami, głośne konwersacje telefoniczne, palenie papierosów, itp.

4. Zabrania się samowolnego wznoszenia nagrobków, usuwania i sadzenia drzew czy krzewów na cmentarzu oraz innych prac mogących wpływać na architekturę krajobrazu czy najbliższego otoczenia. Na niniejsze prace należy uzyskać zgodę zarządcy cmentarza (Kierownika cmentarza), punkt 4 regulaminu.

5. Na cmentarzu, na wyznaczonych miejscach można grzebać zmarłych parafian oraz tych którzy posiadają opłacone miejsce.

6. Czas i formę pogrzebu uzgadnia się z Proboszczem, któremu należy przedłożyć akt zgonu zmarłego, poświadczenie wyznania rzymskokatolickiego (od własnego proboszcza) i ewentualnie faktu pojednania się z Bogiem.

7. Miejsce pochówku, rodzaj grobu, jego wykopanie uzgadnia się z Kierownikiem Cmentarza.

8. Gdy to możliwe wykonujemy groby głębinowe, by oszczędzać miejsce na cmentarzu.

9. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego użytkownikiem. Należy zadbać o oznaczenie grobu: /krzyż, tabliczka z numerem grobu lub pomnik/

10. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne 20 lat od daty poprzedniego pochówku/jeśli to był grób nie głębinowy/.

11. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu /osoba, która opłaciła miejsce grobowe/ nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

12. Dysponent jest zobowiązany do stałej troski o stan i estetykę grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych.

13. Zabrania się odsprzedawania miejsc grzebalnych osobom trzecim. Rezygnację z dalszego użytkowania grobu zgłasza się Kierownikowi Cmentarza.

14. Na grobach można ustawiać nagrobki. Przed przystąpieniem do realizacji nagrobku należy przedłożyć Kierownikowi Cmentarza szkic zawierający ogólny wygląd oraz wymiary zewnętrzne uwzględniające usytuowanie przyszłego grobu na cmentarzu. Nie wolno uszczuplać przejścia między grobami. Po uzyskaniu akceptacji poprzez opieczętowanie można złożyć zamówienie u kamieniarza.

15. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoją pracę tylko wtedy, gdy posiada zatwierdzony przez Parafię szkic pomnika. Do wykonywania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.

16. Przed rozpoczęciem prac, należy zgłosić się u Kierownika Cmentarza celem złożenia opłaty w wysokości 10% kosztów całkowitych inwestycji. Powyższa opłata może być rozłożona na raty na wniosek osoby realizującej inwestycję.

17. Jeżeli prace są wykonane systemem gospodarczym i nie można wykazać się rachunkiem wystawionym przez wykonawcę, to opłaca się 10% od nominalnej wartości nowo postawionego pomnika, czy jego nowego elementu wg stawek obowiązujących w zakładach kamieniarskich.

18. Na czas wykonywanych prac na cmentarzu należy u Kierownika Cmentarza wpłacić wadium w wysokości 200 zł. Jeśli w czasie prac nic nie ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu to wadium podlega zwrotowi.

19. Prace przy nagrobku /obramowaniu itp./ należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

20. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

21. Na cmentarzu obowiązuje reguła segregacji śmieci, które należy wyrzucać do odpowiednich kontenerów.

22. Za opróżnianie kontenerów ze śmieciami na cmentarzu jest odpowiedzialny Kierownik Cmentarza.

23. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów, będą rozpatrywane indywidualnie przez Kierownika Cmentarza lub Proboszcza parafii.

Bielsko-Biała, maj 2018 roku.

Kierownik cmentarza:

Janusz Kubica,
zam. Bielsko-Biała, ul. Cyprysowa 26
tel. 502-023-660

1 grudnia 2023

1.12.2023 I piątek miesiąca, Dzień Powszedni

Intencje Mszalne

7:00  +Bogusław Dobija

18:00 W intencji kapłanów oraz w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, dla żywych o Boże błogosławieństwo, dla zmarłych o dar życia wiecznego

iCal