X
Menu

Cmentarz

Regulamin cmentarza:

1. Cmentarz jest własnością parafii św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich. Służy do grzebania zmarłych, wyrażania pamięci i czci dla tych którzy odeszli do wieczności.

2. Cmentarzem zarządza Ksiądz Proboszcz i Kierownik Cmentarza Pan Janusz Kubica.

3. Na cmentarzu, na wyznaczonych miejscach grzebalnych można grzebać parafian, i tych którzy posiadają opłacone miejsce na cmentarzu.

4. Czas i rodzaj pogrzebu uzgadnia się z Księdzem Proboszczem któremu należy przedłożyć akt zgonu zmarłego, i poświadczenie o jego pojednaniu się z Bogiem. Miejsce grzebania, rodzaj grobu, jego wykopanie uzgadnia się z Kierownikiem Cmentarza.

5. Gdy to możliwe wykonujemy groby głębinowe, by oszczędzać miejsce na cmentarzu.

6. Przez opłatę rezerwacyjną, nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego użytkownikiem. Należy zadbać o oznaczenie grobu: /krzyż, tabliczka z numerem grobu lub pomnik/

7. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne 20 lat od daty poprzed-niego pogrzebu /jeśli to był grób nie głębinowy/.

8. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

9. Dysponent grobu /osoba która opłaciła miejsce grobowe/ jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych.

10. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji, należy przedłożyć Kierownikowi Cmentarza szkic zawierający ogólny wygląd oraz wymiary zewnętrzne uwzględniające usytuowanie przyszłego grobu na cmentarzu. Nie wolno uszczuplać przejścia między grobami Po uzyskaniu akceptacji przez opieczętowanie pieczątką można złożyć zamówienie u kamieniarza.

11. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoją pracę tylko wtedy, gdy posiada zatwierdzony przez parafię szkic pomnika. Do wykonywania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.

12. Na czas wykonywanych prac na cmentarzu należy u Kierownika Cmentarza wpłacić wadium w wysokości 200 zł. Jeśli w czasie prac nic nie ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu to wadium podlega zwrotowi.

13. Prace przy nagrobku /obramowaniu itp./ należy tak wykonywać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

14. Przed rozpoczęciem prac, należy zgłosić się u Kierownika Cmentarza celem złożenia opłaty w wysokości 10% kosztów całkowitych inwestycji. Powyższa opłata może być rozłożona na raty na wniosek osoby realizującej inwestycję.

15. Jeżeli prace są wykonane systemem gospodarczym i nie można wykazać się rachunkiem wystawionym przez wykonawcę, to opłaca się 10% od nominalnej wartości nowo postawionego pomnika, czy jego nowego elementu wg stawek obowiązujących w zakładach kamieniarskich.

16. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialny jest dysponent grobu który się nim opiekuje.

17. Za opróżnianie kontenera ze śmieciami na cmentarzu jest odpowiedzialny Kierownik Cmentarza.

18. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów na cmentarzu.

19. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów, będą rozpatrywane indywidualnie przez Kierownika Cmentarza lub Księdza Proboszcza.

20. Zabrania się odsprzedawania miejsc grzebalnych osobom trzecim. Rezygnację z dalszego użytkowania grobu zgłasza się Kierownikowi Cmentarza.

Bielsko-Biała, maj 2002 r.

 

Kierownik cmentarza:

Janusz Kubica,
zam. Bielsko-Biała, ul. Cyprysowa 26
tel. 0-33 814-76-09
tel. 0-502-023-660

19 marca 2018

19.03.2018 poniedziałek, Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP, Rekolekcje Wielkopostne

Intencje Mszalne

7:00      W intencji Józefy z okazji imienin, dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, dar zdrowia i Boże błogosławieństwo

8:30      +Zofia Gibas

10:30    +Leon Stan

16:00    ++Józef i Maria Pielesz (Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim)

18:00      + Józef Konior

19:45    +Stefania Klimunt

iCal